gossipy essay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gossipy essay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gossipy essay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gossipy essay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gossipy essay

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phiếm luận