goethean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

goethean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm goethean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của goethean.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • goethean

    of or relating to or in the manner of Goethe

    Synonyms: Goethian

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).