glyceride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glyceride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glyceride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glyceride.

Từ điển Anh Việt

 • glyceride

  * danh từ

  (hoá học) glixerit

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glyceride

  an ester of glycerol and fatty acids that occurs naturally as fats and fatty oils

  fresh fats contain glycerides of fatty acids and very little free acid

  Synonyms: acylglycerol