gluing up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gluing up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gluing up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gluing up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gluing up

    * kỹ thuật

    sự đóng dán

    sự phết keo (sách)