glueyness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glueyness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glueyness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glueyness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • glueyness

    * kỹ thuật

    độ dính bám

    tính dính bám

Từ điển Anh Anh - Wordnet