gloxinia perennis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gloxinia perennis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gloxinia perennis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gloxinia perennis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gloxinia perennis

    Similar:

    canterbury bell: herb of Colombia to Peru having pale purple flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).