glitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

glitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm glitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của glitch.

Từ điển Anh Việt

 • glitch

  (Tech) sự cố nhỏ, trục trặc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • glitch

  * kinh tế

  đột biến điện

  * kỹ thuật

  nhiễu sọc ngang

  sự chạy không đều

  sự trục trặc

  sự vọt tăng

  xây dựng:

  trào diện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • glitch

  Similar:

  bug: a fault or defect in a computer program, system, or machine