gerbert d'aurillac sylvestrus ii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerbert d'aurillac sylvestrus ii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerbert d'aurillac sylvestrus ii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerbert d'aurillac sylvestrus ii.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gerbert d'aurillac sylvestrus ii

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    Ghéc-be-Đô-ri-dắc (930-1003) nhà toán học Pháp