gerardus mercator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerardus mercator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerardus mercator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerardus mercator.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerardus mercator

    Similar:

    mercator: Flemish geographer who lived in Germany; he invented the Mercator projection of maps of the globe (1512-1594)

    Synonyms: Gerhard Kremer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).