geocenter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

geocenter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm geocenter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của geocenter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • geocenter

    * kỹ thuật

    địa tâm

    xây dựng:

    tâm trái đất