generated nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

generated nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm generated giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của generated.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • generated

    * kỹ thuật

    phát sinh