genealogy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genealogy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genealogy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genealogy.

Từ điển Anh Việt

 • genealogy

  /,dʤi:ni'ælədʤi/

  * danh từ

  khoa phả hệ (của con người, các sinh vật, ngôn ngữ...)

  bảng phả hệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • genealogy

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phả hệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • genealogy

  successive generations of kin

  Synonyms: family tree

  the study or investigation of ancestry and family history