gelechia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gelechia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gelechia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gelechia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gelechia

    type genus of the Gelechiidae: pink bollworms

    Synonyms: genus Gelechia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).