gantry with hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gantry with hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gantry with hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gantry with hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gantry with hoist

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giàn khung tời nâng