galeopsis tetrahit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galeopsis tetrahit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galeopsis tetrahit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galeopsis tetrahit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galeopsis tetrahit

    Similar:

    hemp nettle: coarse bristly Eurasian plant with white or reddish flowers and foliage resembling that of a nettle; common as a weed in United States

    Synonyms: dead nettle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).