galega officinalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galega officinalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galega officinalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galega officinalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galega officinalis

    Similar:

    goat's rue: tall bushy European perennial grown for its pinnate foliage and slender spikes of blue flowers; sometimes used medicinally

    Synonyms: goat rue

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).