galangal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galangal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galangal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galangal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • galangal

    southeastern Asian perennial with aromatic roots

    Synonyms: Alpinia galanga

    Similar:

    galingale: European sedge having rough-edged leaves and spikelets of reddish flowers and aromatic roots

    Synonyms: Cyperus longus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).