galactose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

galactose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm galactose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của galactose.

Từ điển Anh Việt

 • galactose

  /gə'læktous/

  * danh từ

  (hoá học) galactoze

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • galactose

  * kinh tế

  galactoze

  * kỹ thuật

  thực phẩm:

  galactoza (đường sữa)

  loại đường đơn và là chất tạo thành của đường lactose trong sữa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • galactose

  a simple sugar found in lactose

  Synonyms: brain sugar