furniture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

furniture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm furniture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của furniture.

Từ điển Anh Việt

 • furniture

  /'fə:nitʃə/

  * danh từ

  đồ đạc (trong nhà)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trang bị (của máy móc, tàu bè)

  (ngành in) cái chèn, lanhgô

  (từ cổ,nghĩa cổ) yên cương (ngựa)

  the furniture of one's pocket

  tiền

  the furniture of a shelf

  sách vở

  the furniture of one's mind

  trí thức và óc thông minh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • furniture

  * kinh tế

  đồ đạc

  đồ đạc trong nhà

  trang bị

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đồ gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • furniture

  furnishings that make a room or other area ready for occupancy

  they had too much furniture for the small apartment

  there was only one piece of furniture in the room

  Synonyms: piece of furniture, article of furniture