fulminic acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fulminic acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fulminic acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fulminic acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fulminic acid

    (CNOH) an unstable acid occurring mainly in the form of explosive salts and esters that is isomeric with cyanic acid

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).