fruiting body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fruiting body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fruiting body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fruiting body.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fruiting body

    an organ specialized for producing spores

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).