freudian psychology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freudian psychology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freudian psychology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freudian psychology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • freudian psychology

    the psychological theories of Sigmund Freud

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).