freeness value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freeness value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freeness value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freeness value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • freeness value

    * kỹ thuật

    độ nghiền nhỏ

    độ nghiền vụn