forty-five nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forty-five nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forty-five giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forty-five.

Từ điển Anh Việt

 • forty-five

  thành ngữ forty

  forty-five

  loại dĩa hát quay 45 vòng/phút

  thành ngữ forty

  forty-five

  loại dĩa hát quay 45 vòng/phút

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • forty-five

  a .45-caliber pistol

  being five more than forty

  Synonyms: 45, xlv