forte-piano nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

forte-piano nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm forte-piano giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của forte-piano.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • forte-piano

    Similar:

    piano: a keyboard instrument that is played by depressing keys that cause hammers to strike tuned strings and produce sounds

    Synonyms: pianoforte

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).