fluvial hydraulicking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fluvial hydraulicking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fluvial hydraulicking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fluvial hydraulicking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fluvial hydraulicking

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thủy lực học sông ngòi