fleshing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fleshing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fleshing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fleshing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fleshing

    * kinh tế

    thịt lọc ở da ra