flaxseed oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flaxseed oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flaxseed oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flaxseed oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flaxseed oil

    * kỹ thuật

    dầu lanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flaxseed oil

    Similar:

    linseed oil: a drying oil extracted from flax seed and used in making such things as oil paints