flat-nose (d) pliers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flat-nose (d) pliers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flat-nose (d) pliers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flat-nose (d) pliers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flat-nose (d) pliers

    * kỹ thuật

    ô tô:

    kìm mỏ bằng