flanging press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flanging press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flanging press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flanging press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flanging press

    * kỹ thuật

    máy gấp mép

    cơ khí & công trình:

    máy ép viền mép