flammable goods store nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flammable goods store nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flammable goods store giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flammable goods store.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flammable goods store

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    kho hàng dễ cháy