fits and starts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fits and starts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fits and starts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fits and starts.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fits and starts

    repeated bursts of activity

    they worked in fits and starts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).