finitary method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finitary method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finitary method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finitary method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finitary method

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phương pháp hữu hạn