financing body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

financing body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm financing body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của financing body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • financing body

    * kinh tế

    cơ quan cấp vốn