finality of the award nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

finality of the award nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm finality of the award giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của finality of the award.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • finality of the award

    * kinh tế

    tính chung cuộc của quyết định trọng tài