filter-press machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

filter-press machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm filter-press machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của filter-press machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • filter-press machine

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy tái sinh vải lọc