fast-setting concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast-setting concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast-setting concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast-setting concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fast-setting concrete

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bê tông đông kết nhanh