farmer's calendar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farmer's calendar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farmer's calendar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farmer's calendar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • farmer's calendar

    Similar:

    almanac: an annual publication including weather forecasts and other miscellaneous information arranged according to the calendar of a given year

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).