expressway entrance and exit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expressway entrance and exit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expressway entrance and exit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expressway entrance and exit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • expressway entrance and exit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỗ ra vào trên đường cao tốc