export-oriented industrialization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export-oriented industrialization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export-oriented industrialization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export-oriented industrialization.

Từ điển Anh Việt

  • Export-oriented industrialization

    (Econ) Công nghiệp hoá theo hướng xuất khẩu.