export-import bank (of washington) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

export-import bank (of washington) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm export-import bank (of washington) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của export-import bank (of washington).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • export-import bank (of washington)

    * kinh tế

    Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Washington (của chính phủ Mỹ)

    Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Washington