excruciate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excruciate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excruciate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excruciate.

Từ điển Anh Việt

 • excruciate

  /iks'kru:ʃieit/

  * ngoại động từ

  làm đau đớn, hành hạ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) dằn vặt, rầy khổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • excruciate

  Similar:

  torment: torment emotionally or mentally

  Synonyms: torture, rack

  torture: subject to torture

  The sinners will be tormented in Hell, according to the Bible

  Synonyms: torment