excitant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

excitant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm excitant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của excitant.

Từ điển Anh Việt

 • excitant

  /'eksitənt/

  * tính từ

  (y học) để kích thích

  danh từ

  tác nhân kích thích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • excitant

  * kỹ thuật

  chất kích thích

Từ điển Anh Anh - Wordnet