even-order components of a signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

even-order components of a signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm even-order components of a signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của even-order components of a signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • even-order components of a signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thành phần bậc chẵn của tín hiệu