evelyn arthur saint john waugh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evelyn arthur saint john waugh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evelyn arthur saint john waugh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evelyn arthur saint john waugh.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • evelyn arthur saint john waugh

    Similar:

    waugh: English author of satirical novels (1903-1966)

    Synonyms: Evelyn Waugh

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).