evaporating pressure control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

evaporating pressure control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm evaporating pressure control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của evaporating pressure control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • evaporating pressure control

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    điều chỉnh áp suất bay hơi