eurodollar certificate of deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eurodollar certificate of deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eurodollar certificate of deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eurodollar certificate of deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eurodollar certificate of deposit

    * kinh tế

    chứng chỉ tiền gửi đô la Châu Âu