eulogium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eulogium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eulogium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eulogium.

Từ điển Anh Việt

 • eulogium

  * danh từ

  số nhiều eulogia

  bài tán dương, bài ca ngợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • eulogium

  Similar:

  eulogy: a formal expression of praise for someone who has died recently