estimating cost recoverability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

estimating cost recoverability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm estimating cost recoverability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của estimating cost recoverability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • estimating cost recoverability

    * kinh tế

    khả năng thu hối phí tổn ước tính