eroding bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eroding bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eroding bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eroding bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eroding bank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bờ bị xói lở